Newsletter

Home - Newsletter

Newsletter

Our University’s 14 Courses Selected as Chongqing Universities and Colleges Offline First-class Courses, Online and Offline Hybrid First-class Courses and Social Practice First-class Courses for the Year 2020

  In the list of Chongqing universities and colleges offline first-class courses, online and offline hybrid first-class courses and social practice first-class courses for the year 2020 as recently announced by the Chongqing Municipal Education Commission, our university’s “Rule of Law News Reporting” and 6 other courses were selected as offline first-class courses, “Economic Law” and 5 other courses selected as offline and online hybrid first-class courses, and “College Students’ Workshop on Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era” was selected as social practice first-class courses.

  It is reported that this selection activity aims to comprehensively implement the spirit of the 19th National Congress and Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, implement the spirit of the National Education Conference, actively promote the deep integration of modern information technology and teaching, and promote the open sharing of high-quality course resources. It also aims to further strengthen the construction of first-class courses in colleges and universities, build a number of new course clusters with strong integration and cross-fertilization of disciplines, support high-level undergraduate education by relying on the construction of courses, and effectively improve the level of education through courses.

  Annex: List of Selected Courses

  List of courses selected as Chongqing universities and colleges offline first-class courses for the year 2020

No.

Course Name

  Course Leader

  Course Members

1

Rule of Law News Reporting

Chen Xiaochun

Liu Daming, Xie Qingfeng, Cai Fei, Chen Lidan, Wu Xiaofeng

2

Document Examination

Wang Yue

Yu Yanlin, Wang Jun, Tu Shun, Wang Yong, Jia Zhihui

3

Supervision Law

Tan Zongze

Yang Jingwen, Yuan Pu, Liu Jian, Guo Wentao, Yang Shangdong

4

Civil Law

Tan Qiping

Wang Hong, Wu Chunyan, Huang Zhong, Huang Jiazhen

5

Environmental and Natural Resources Law

Zhang Zhiliao

Xu Yixiang, Zhao Shuang, Zhang Hui, Qiao Gang

6

Chinese Legal History

Long Daxuan

Yuan Chunlan, Liang Jian, Zhang Wei, Qin Tao

7

General Principles of Criminal Law

Shi Jinghai

Liu Xianglian, Luo Duo, Ding Shengming, Xie Jiajun

  List of courses selected as Chongqing universities and colleges online and offline hybrid first-class courses for the year 2020

No.

Course Name

Course Leader

Course Members

1

Economic Law

Sheng Xuejun

Jiang Yajuan, Huang Maoqin, Chen Zhi, Gan Qiang, Ma Yong

2

International Economic Law

Zhang Xiaojun

Tian Lu, Ma Zhihan, Yin Wei, Zheng Yun, Chen Zhe

3

Legal Risk Management for Contracts

Hou Guoyue

Fan Xuefei, Hu Yunntong, Pan Jun, Li Zhongmin, Wang Bin

4

Criminal Psychology

Mei Chuanqiang

Hu Jiang, Wang Min, Wang Xiaonan, Li Lin, Qin Zongchuan

5

Principles of Economics

Liu Lingling

Fu Ning, Wang Yilin, Weng Weiguo, Lu Yao, He Weiwei

6

Spirit of Civil Law and Social Civilization

Sun Peng

Zhang Li, Xu Yinbo

  List of courses selected as Chongqing universities and colleges social practice first-class courses for the year 2020

No.

Course Name

Course Leader

Course Members

1

College Students’ Workshop on Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era

Deng Bin

Geng Mi, Zhong Manjuan, Ouyang Ruixuan, Jin Jiaxin, Zhu Xin